Sanly afişanyň ekrany Jadyly aýna ekrany menýu tagtasy

Sanly afişanyň ekrany Jadyly aýna ekrany menýu tagtasy

Satyş nokady:

● Tor goldawy
● HD displeý
● resolutionokary ölçeg


 • Meýletin:
 • Ölçegi:32 '' / 43 '' / 49 '' / 55 ''
 • Ekranyň görnüşi:Adaty we aýna
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  afişa sanly displeýsoňky ýyllarda täze bir stil.Afişa displeýiniň täsiriniň adaty tagtadan has ýokarydygyny gördük. Professional däl adamlar üçin tapawudyny aýtmak gaty kyn bolar.Hünärmen ýokary derejelidigtal belgisiöndüriji,adaty tagtanyň arasyndaky tapawut çuňňur bilinýärakylly sanly belgi.Şonuň üçin pudagyň ösmegini we kämilleşdirilmegini öňe sürmek üçin esasy bilimleri bilmeli. Ine, adaty tagtanyň arasyndaky 3 nokatdan tapawutlar wesanly görkeziş afişasy.

  Baý mazmuny başga.Adaty tagta diňe şol bir AD görkezilýär, umuman, surat ýa-da tekst maglumatlary, üýtgedilmeýär.Digitalöne sanly displeý afişasy surat, tekst, wideo, ses we ş.m. ýaly köp sanly metbugat materiallaryny çap edip biler.Hakyky zerurlyklara esaslanyp şahsylaşdyrylyp bilner.Dürli metbugat materiallaryny görkezmek üçin birleşdirip bolýar.Bu örän çeýe bolar.

  Işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin çykdajylar başga.Goşmaça tagta materialy çalyşmak ýa-da tekst maglumatlaryny çalyşmak zerur bolsa gönüden-göni çalşylýar.Bu diňe bir köpçülikleýin işçi güýjüni, maddy serişdeleri we maliýe çeşmelerini ýitirmek bilen çäklenmän, ony öndürmek üçin köp wagt sarp eder. Bu döwür täjirçilik ýerleri üçin kabul ederliksizdir. Sebäbi öndürijiniň sargytlary meýilleşdiriler. Şonuň üçin garaşmak üçin has köp wagt gerek bolar kiçi üýtgeşiklik.Göni we gytaklaýyn çykdajylar gaty uly bolar.Emma maglumatlary täzelemek gaty aňsatakylly sanly belgi.Biz material üçin taýyn we çalt täzelenýäris.Ykdysady çykdajy we wagt gymmaty tapawudy ýok diýen ýaly.

  Ulanyjylar üçin wizual tejribe düýbünden başga.Adaty alamat adaty oýma we çap etmek arkaly ýasalýar we ulanyjylar esasan oňa öwrenişýärler.Dizaýn aýratyn bolmasa we aýratyn ünsi çekmek kyn.Akylly wizual tejribesanly görkeziş afişasydefinitionokarky kesgitleme ekrany we ajaýyp wideo we ses bilen has uludyr.

  Esasy giriş

  Sanly aýna LCD afişasy aýnalary we mahabat maşynlaryny birleşdirýän mahabat maşynynyň täze görnüşidir.Işledilende, oýnamak isleýän mahabatlaryňyzy oýnamak we mahabatlandyrmak üçin mahabat enjamy hökmünde ulanylyp bilner.Öçürilende, ýapyk bedenterbiýe we tans amallary üçin aýna hökmünde ulanylyp bilner, eşiklere gabat gelmek üçin doly uzyn aýna hökmünde hem ulanylyp bilner.Köpugurly we tygşytly, fitnes höwesjeňleri we tans höwesjeňleri tarapyndan gowy görülýär.

  Spesifikasiýa

  Daşarky interfeýs: USB * 2, RJ45 * 1
  Spiker: Dinamikde gurlan
  Bölekler: Uzakdan, tok wilkasy
  Naprýa: eniýe: AC110-240V
  Ightagtylyk 350cd /
  Iň ýokary karar: 1920 * 1080
  Ömri 70000s
  Reňk Ak / ak

  Haryt wideosy

  Sanly aýna LCD afişasy 1 (4)
  Sanly aýna LCD afişasy 1 (5)
  Sanly aýna LCD afişasy 1 (3)

  Önüm aýratynlyklary

  1: definitionokarky kesgitleme: iň ýokary goldaw 1080P wideo;
  2: securityokary howpsuzlyk: oýnaljak media faýllary şifrlenip bilner we dogry açarsyz oýnap bolmaz;
  3: Doly funksiýalar: gorizontal we wertikal ekrany oýnamagy, erkin bölünen ekrany, aýlaw subtitrlerini, wagt wyklýuçatelini, USB göni aýtdyrmak ýa-da oýnamak üçin gurlan ýada maglumatlary import etmek;
  4: Amatly dolandyryş: ulanyjylara amatly pleýlist ýasaýjy programma üpjünçiligi, mahabat oýnamak we dolandyrmak üçin amatly 100-e çenli pleýlistiň öňünden kesgitlenen funksiýalaryny goldaýar;
  5: Surat oýnamak: aýlamak, ulaltmak, pan, slaýdşow, fon aýdym-saz çalmak;ses tertibi: super sanly güýç güýçlendiriji, çep we sag stereo üç taraplaýyn 2X8Q10W ýokary wepaly ses çykaryşy;
  6: Täjirçilik mahabatlaryny görkezmek we oýnamak üçin ulanylýar we güýçli wideo oýnamak funksiýasy size doly HD tejribesini getirýär;özboluşly doly ekranly we erkin bölünen ekran oýnamak stili;
  7: Doly HD 1080P HD kodlamagy, LED yşyklandyryjy LCD ekrany kabul ediň, 16:99:16 (gorizontal / dik) we beýleki ekran reesimlerini goldaň;
  8: integrokary integrasiýa: Bütin enjamyň dizaýnyny ýönekeýleşdirmek üçin 1 USB we 1 SD kart interfeýsini birleşdiriň;hemişelik senenama funksiýasy bilen, her gün 3 segmentli wagt wyklýuçatel sazlamalaryny goldaň we awtomatiki oýnap başlaň;
  9: OSD köp dilli: hytaý, iňlis we beýleki dilleri goldaň;Hytaý, Iňlis aýlaw subtitrlerini goldamak;
  10: Köp sanly media funksiýalaryny goldaň: CF / USB / SD kart we ş.m., gyzgyn çalşygy goldaň;
  11: Gurlan köp sanly surat geçiş rejeleri, suraty aýtmagyň geçiş effekti we aralyk wagt programma üpjünçiligi tarapyndan erkin kesgitlenip bilner.

  Arza

  Supermarketlerde, binalarda, maliýe, sergi zallarynda, sport zallarynda, tans studiýalarynda, restoranda, myhmanhana lobbisinde, güýmenje meýdançasynda, satuw merkezinde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

  Sanly-A-Board2- (9)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • GARŞY ÖNÜMLER

  Söwda görkezişlerimiz adamlar tarapyndan meşhur.