Daşarda açyk sanly belgiler

Daşarda açyk sanly belgiler

Satyş nokady:

● securityokary howpsuzlyk, ýyldyrym garşy, ýagyş tupany we tozan
● ightokary ýagtylyk
● 7 * 24 uzak iş wagty


 • Meýletin:
 • Ölçegi:32inç 43inç 50inç 55inç 65inç
 • Duýgur:Duýgur däl ýa-da degmeýän stil
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Esasy giriş

  Açyk LCD mahabat maşynynyň gowy görüş täsiri bar.Açyk köpçülik ýerlerinde ulanylýar.
  1. Maglumat ýaýratmagyň we täsiri giňeltmegiň artykmaçlyklary.7 * 24 mahabat aýlawy, howa aragatnaşygynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, bu aýratynlyk size göwnüňiz ýetmegini aňsatlaşdyrýar. Ekranyň mazmunyny islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz, çykdajylary tygşytlamak aňsat.
  2. Howpsuzlygyň netijeliligine düşünmek.Gapy gulpundan goramak, nurbat gizlenen dizaýn.Partlama garşy aýna, zarba garşy ajaýyp öndürijilik.Içerki temperatura elmydama durnukly we içerde howa sowadyjy howa sowadyjy ulgam aýlanýar

  Spesifikasiýa

  Haryt ady açyk sanly belgi
  Paneliň ululygy 32inç 43inç 50inç 55inç 65inç
  Ekran Paneliň görnüşi
  Karar 1920 * 1080p 55inch 65inch 4k durulykda goldaw berýär
  Ightagtylyk 1500-2500cd / m²
  Aspekt gatnaşygy 16:09
  Yşyk çyrasy Yşyk-diodly indikator
  Reňk Gara

  Haryt wideosy

  Açyk sanly kiosk IP651 (3)
  Açyk sanly kiosk IP651 (1)
  Açyk sanly kiosk IP651 (4)

  Önüm aýratynlyklary

  1. Daş görnüşi ýeterlik derejede moda: ýokary derejeli we moda gabygy bilen, dürli reňkli, tebigy ýagdaýda ulanyş gurşawyna birleşdirilip bilner.Dürli stil bar we ulanyjylar dürli daşky gurşaw aýratynlyklaryna görä dürli reňkleri saýlap bilerler.Bellenen reňk gara.

  2. Daşarda-da tapawutlandyryp bolýar: 24 sagatlap aýdyň görünýär we ýagtylygy 5000cd / m2 çenli ýetip bilýär.

  3. Akyl taýdan duýgur bolup biler: ekranyň ýagtylygy, energiýa tygşytlamakda we energiýa tygşytlamakda rol oýnaýan daşarky ýagtylygyň üýtgemegine görä sazlanyp bilner.

  4. Şeýle hem temperaturany akyl bilen dolandyryp biler: akylly temperatura gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, açyk mahabat maşynynyň içini hemişelik temperaturada we gurak gurşawda saklap biler, duman we kondensatyň öňüni alyp biler we mahabatyň proýeksiýanyň aýdyňlygyny üpjün edip biler. ekrany.

  5. Güne garşy we partlama garşy: Gabyk sowuk rulondan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar, suw geçirmeýän, güne garşy we partlama garşy professional ýerüsti tehnologiýasy bilen bejerilýär.

  6. Anti-şöhlelendirme we anti-şöhlelenme: Önümiň öň tarapy, içerki ýagtylygyň proýeksiýasyny netijeli ýokarlandyryp we daşarky ýagtylygyň şöhlelenmesini azaldyp biljek LCD ekrany şekil reňklerini has aýdyň görkezip bilýän import edilýän ýalpyldawuk aýna kabul edýär. we ýagty.

  7. Toz geçirmeýän we suw geçirmeýän: Daşarky tozanyň we suwuň içerine girmeginiň we IP55 standartyna ýetmeginiň öňüni almak üçin tutuş enjam ýapyk görnüşde döredildi.

  8. Içerki oturdylan ulgam: oturdylan operasiýa ulgamy we professional kombinasiýa oýnamak programma üpjünçiligi, awtomatiki işlemek, awtomatiki dolandyrmak, zäherlenmezlik, heläkçilik ýok, oýnamak programma üpjünçiligi üçünji tarap programma üpjünçiligini goldap biler

  Programma

  Emma dur, söwda köçesi, seýilgähler, uniwersitet şäherçeleri, demir ýol menzili, howa menzili ...

  Daşky sanly-kiosk-IP651- (6)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • GARŞY ÖNÜMLER

  Söwda görkezişlerimiz adamlar tarapyndan meşhur.